Wojewodzin 52
19- 200 Grajewo
tel./fax. 86-272-22-31
INTERNAT - tel. 0-86 272-31-80 (w dni robocze)
szukaj na stronie:

Zespół Szkół w Wojewodzinie

Zapraszamy w nasze progi...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 • Technik Architektury Krajobrazu

  Technik Architektury Krajobrazu

 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

  Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - Nowość

 • Technik Hotelarstwa

  Technik Hotelarstwa

 • Technik Weterynarii

  Technik Weterynarii - Nowość

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Budownictwa

  Technik Budownictwa

 • Technik Rolnik

  Technik Rolnik

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA ZESPOŁU SZKÓŁ W WOJEWODZINIE WEDŁUG STATUTU SZKOLNEGO


1. Uczeń ma prawo do:

1) Sprawiedliwego i obiektywnego oceniania.
2) Systematycznego rozszerzania swojej wiedzy.
3) Rozwijania umiejętności, zdolności i zainteresowań.
4) Pomocy w przypadku trudności w nauce.
5) Pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych.
6) Opieki lekarskiej i poradnictwa psychologicznego.
7) Korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, świetlicy i innych urządzeń szkolnych.
8) Ubiegania się o miejsce w internacie.
9) Przerwy sobotnio - niedzielne bez pracy domowej (nie zadaje się zadań domowych z piątku na poniedziałek).
10) Organizowania imprez eksponujących uczniowskie i szkolne tradycje, a w szczególności:

a) do zaprogramowania zajęć w dniu 14 października (Dzień Edukacji Narodowej),
b) do zorganizowania Dnia Święta Ziemi w dniu 22 kwietnia (Dzień Ziemi),
c) do zorganizowania w dniu 01 czerwca Dnia Sportu Szkolnego (dzień jest finałem wszelkich szkolnych rozgrywek i turniejów szkolnych),
d) do zorganizowania Święta Patrona Szkoły w dniu 16 czerwca.

2. Każdy uczeń szkoły ma prawo w szczególności:

1) Znać termin pracy klasowej, termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem i przestrzegać zasady iż obowiązuje jeden sprawdzian w ciągu jednego dnia nauki.
2) Mieć zadaną taką pracę domową którą samodzielnie wykona.
3) Uczestniczyć we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych (koła naukowe, artystyczne, konkursy, olimpiady).
4) Znać uzasadnienie oceny (cząstkowej, półrocznej i rocznej) dokonane w sposób jawny na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
5) Odwołania się od oceny z przedmiotu lub sprawdzianu, jeżeli jego zdaniem ocena jest niesprawiedliwa.
6) Poprawić ocenę ze sprawdzianu.

3. Tryb odwołania od oceny z przedmiotu określony jest w rozdziale omawiającym wewnątrzszkolne systemy oceniania.

4. Uczeń ma prawo zgłaszania w formie pisemnej protestu wobec naruszania jego praw do następujących organów:

1) Samorządu Szkolnego.
2) Rady Pedagogicznej.
3) Dyrekcji Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. J. K. Kluka.
4) Organu prowadzącego szkołę.
5) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6) Zespołu Wychowawczego.

5. Wymieniony protest uczeń składa w formie pisemnej za pośrednictwem Dyrektora Zespołu Szkół w Wojewodzinie im. ks. J. K. Kluka do:

1) Rady Pedagogicznej.
2) Organu prowadzącego szkołę.
3) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

6. W przypadku naruszenia praw uczniów ustala się następujący tryb postępowania:

1) Samorząd Szkolny dokonuje analizy sytuacji, w której naruszono prawa ucznia, wypracowuje własne stanowisko i w formie pisemnej przedkłada Radzie Pedagogicznej za pośrednictwem Dyrektora szkoły.
2) Rada Pedagogiczna w przeciągu 3 dni od daty złożenia stanowiska Samorządu Uczniowskiego podejmuje kolegialne decyzje odnośnie sposobu rozwiązania sprawy.
3) Dyrektor szkoły na wniosek rady Pedagogicznej lub wniosek Samorządu Uczniowskiego zapoznaje ze sprawą Prezydium Rady Rodziców.
4) Wypracowane stanowisko Dyrektor szkoły przedkłada Samorządowi Uczniowskiemu jako wiążącą decyzję.
5) W przypadku braku satysfakcjonującego stanowiska odnośnie wydanej decyzji uczniowie mogą odwołać się do Dyrektora szkoły, a w przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy do Rzecznika Praw Uczniów.
7. Samorząd Uczniowski ma prawo wyrażać opinię o pracy nauczyciela w formie ustalonej przez Dyrektora i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

8. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza:

1) Uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
2) Godnie reprezentować szkołę.
3) Odnosić się z szacunkiem do siebie, kolegów i innych pracowników szkoły, przestrzegać zasady kultury współżycia.
4) Uczeń obowiązany jest w ciągu 1 tygodnia usprawiedliwić każdą nieobecność na lekcji,
5) Chronić własne życie i zdrowie.
6) Dbać o ład, porządek, higienę oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia szkolne, pomoce i przybory szkolne.
7) Mieć odpowiedni strój na zajęcia w-f i na zajęcia praktyczne.
8) Realizować uchwały i programy swego Samorządu.
9) Brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniać braki wynikające z absencji.
10) Starannie wykonywać pracę domową.
11)Dbać o estetykę zachowując dobry smak w ubiorze i wyglądzie:

9.Strój:

- ma być czysty i estetyczny,
- nie może zagrażać bezpieczeństwu ucznia: nie powinno się nosić obuwia typu glany, szpilki oraz biżuterii, np. długich, odstających kolczyków umieszczanych także w innych częściach ciała: pępkach czy brwiach, tipsów na paznokciach, bransoletek – kolczatek,
- wchodząc do budynku szkolnego uczeń powinien zdjąć nakrycie głowy,
- strój szkolny ucznia nie może ranić uczuć innych ludzi, nie może godzić w ogólnie uznawane wartości społeczne, dlatego też nie powinno w nim być elementów symbolicznych o negatywnym przekazie typu swastyka, liść konopi indyjskiej, skróty „ HWDP” i itp,
- wyrazisty makijaż, goły brzuch, widoczna garderoba – to także elementy mogące ranić uczucia innych ludzi, należy interweniować, gdy uczeń przekroczy granice dobrego smaku.

10. Uczeń w żadnym przypadku nie ma prawa wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, czy zbiorowości naruszania godności innego człowieka.

11.Każdy uczeń ma obowiązek podczas pobytu w szkole dokonywać zmiany obuwia na obuwie miękkie (w okresie od 01 listopada do 30 kwietnia każdego roku).

§ 36


1. Za wzorową postawę i osiąganie więcej niż dobrych wyników w nauce uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) Pochwałę wychowawcy klasy wobec uczniów tej klasy.
2) Pochwałę Dyrektora szkoły wobec całej młodzieży.
3) List pochwalny od dyrekcji szkoły wręczony rodzicom na zebraniu ogółu rodziców.
4) Dyplom ucznia.
5) Nagrodę rzeczową lub pieniężną ufundowaną przez szkołę.
6) Pierwszeństwo uczestnictwa w atrakcyjnych formach szkoleniowych.
7) Świadectwo z wyróżnieniem- zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) Nagroda pieniężna ze środków sklepiku szkolnego za najwyższy wzrost średniej na przełomie 3 semestrów.

§ 37


1. Za naruszenie postanowień Statutu szkoły, nieprzestrzeganie obowiązków ucznia mogą być zastosowane następujące kary:

1) Upomnienie wychowawcy klasy.
2) Nagana wychowawcy, (także za nieusprawiedliwione 30 godzin lekcyjnych).
3) Pozbawienie prawa pełnienia funkcji społecznych w szkole.
4) Pozbawienie udziału w imprezach organizowanych przez szkołę.
5) Nagana Dyrektora szkoły, ( także za nieusprawiedliwione 60 godzin lekcyjnych).
6) Przeniesienie ucznia do równoległej klasy.

2. Procedura wymierzania kar:

1) Kara musi być wymierzona bezpośrednio po rozpoznaniu czynu.
2) Uczniowi musi być zagwarantowana możliwość wytłumaczenia się z intencji popełnionego czynu.
3) Kara musi być adekwatna do popełnionego czynu i stopniowana.

§ 38


1. Uczeń może odwołać się od ustalonej kary w ciągu 3 dni przestrzegając następującego trybu wnoszenia wniosku o odwołanie się od kary:

1) Pisemny wniosek, adresowany do Rady Pedagogicznej, uczeń składa na ręce wychowawcy.
2) Wychowawca przedstawia wniosek na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
3) Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania rodziców, opiekunów ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

2. Uczniowi przysługuje prawo zwracania się do Samorządu Uczniowskiego z prośbą o poręczenie. Formę poręczenia określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 39


1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących sytuacjach:

1) Podrabiania i fałszowania dokumentów szkolnych.
2)Fizycznego znęcania się nad kolegami, używania przemocy wobec innych pracowników szkoły.
3) Naruszania warunków zabezpieczenia mienia szkoły przed ciężkimi stratami, (podłożenie ładunku wybuchowego, podpalenie bądź inne celowe działanie wymierzone w majątek szkoły).
4) Wyczerpania listy kar z § 37 oraz przekroczenia ilości 90 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.

§ 40


1. Tok postępowania umożliwiający skreślenie ucznia z listy uczniów po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest następujący:

1) Przedłożenie wniosku przez wychowawcę klasy Zespołowi Wychowawczemu.
2) Przedstawienie wniosku przez Zespół Wychowawczy Radzie Pedagogicznej.
3) Wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora szkoły po podjęciu Uchwały przez Radę Pedagogiczną.

2. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

spacer

Zaloguj się:

Użytkowników:
20
Artykułów:
275
Odsłon artykułów:
601313

Gościmy:

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.