Wojewodzin 52
19- 200 Grajewo
tel./fax. 86-272-22-31
INTERNAT - tel. 0-86 272-31-80 (w dni robocze)
szukaj na stronie:

Zespół Szkół w Wojewodzinie

Zapraszamy w nasze progi...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 • Technik Hotelarstwa

  Technik Hotelarstwa

 • Technik Weterynarii

  Technik Weterynarii - Nowość

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Budownictwa

  Technik Budownictwa

 • Technik Rolnik

  Technik Rolnik

 • Branżowa Szkoła I stopnia

  Branżowa Szkoła I stopnia

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA WEDŁUG STATUTU ZESPOŁU

§ 29
1. Uczeń ma prawo do:
1) zdobywania i rozwijania wiedzy oraz kształcenia umiejętności poprzez udział w organizowanych przez Zespół zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) jawnej, sprawiedliwej i systematycznej oceny wiedzy i umiejętności zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
3) pomocy w przypadku trudności w nauce;
4) indywidualnego traktowania uwzględniającego jego możliwości psychofizyczne pod warunkiem przedstawienia stosownego orzeczenia lub opinii poradni pedagogicznej;
5) uzyskania wsparcia ze strony nauczyciela, wychowawcy, rady rodziców, pedagoga szkolnego, samorządu uczniowskiego;
6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
7) poszanowania godności osobistej bez względu na poglądy, przekonania i wyznanie;
8) wyboru i kandydowania do samorządu uczniowskiego;
9) działalności w strukturach samorządu uczniowskiego;
10) pomocy materialnej i socjalnej w szczególnych przypadkach losowych;
11) doraźnej pomocy medycznej;
12) zamieszkania w internacie;
13) wpływania na życie szkolne poprzez proponowanie własnych inicjatyw.

§ 30
1. Uczeń ma prawo zgłaszania w formie pisemnej skargi wobec naruszania jego praw do:
1) samorządu szkolnego;
2) rady pedagogicznej;
3) pedagoga szkolnego;
4) dyrektora;
5) organu prowadzącego szkołę;
6) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Uczeń składa skargę do rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora Zespołu.

3. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb postępowania:
1) samorząd szkolny dokonuje analizy sytuacji, w której naruszono prawa ucznia, wypracowuje własne stanowisko i w formie pisemnej przedkłada radzie pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora;
2) rada pedagogiczna w przeciągu 3 dni od daty złożenia stanowiska samorządu uczniowskiego wypracowuje stanowisko odnośnie sposobu rozwiązania sprawy;
3) dyrektor na wniosek rady pedagogicznej lub wniosek samorządu uczniowskiego zapoznaje ze sprawą radę rodziców;
4) wypracowane stanowisko dyrektor przedkłada samorządowi uczniowskiemu jako wiążącą decyzję;
5) w przypadku braku satysfakcjonującego rozwiązania zgłaszanego problemu uczeń może odwołać się do dyrektora w celu ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 31
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w statucie;
2) uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
3) godnie reprezentować szkołę;
4) odnosić się z szacunkiem do siebie, kolegów, nauczycieli i innych pracowników Zespołu, przestrzegać zasad kultury współżycia;
5) dbać o własne zdrowie, higienę i rozwój psychofizyczny;
6) troszczyć się o wspólne mienie, porządek i estetykę pomieszczeń;
7) dbać o kulturę wypowiedzi;
8) samodzielnie wykonywać pracę domową;
9) właściwie zachowywać się podczas zajęć edukacyjnych:
a) punktualnie przychodzić na zajęcia;
b) pozostawiać odzież wierzchnią w szatni;
c) stosować się do poleceń nauczyciela;
d) nie zakłócać toku zajęć;
e) przestrzegać zakazu konsumpcji;
f) stosować się do ogólnie przyjętych zasad kultury osobistej;
10) przychodzić na zajęcia w stroju czystym, stonowanym i estetycznym; zabrania się noszenia:
a) elementów garderoby zagrażających bezpieczeństwu ucznia;
b) nakrycia głowy;
c) ubrań z emblematami i napisami, które godzą w uznane wartości społeczne;
d) wyrazistego makijażu;
e) stroju wyzywającego i naruszającego poczucie przyzwoitości.

§ 32
1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność na zajęciach w ciągu jednego tygodnia licząc od dnia, w którym powrócił do szkoły. Po tym terminie nieobecność uznawana będzie przez wychowawcę za nieusprawiedliwioną.

2. Nieobecność ucznia niepełnoletniego usprawiedliwia rodzic (prawny opiekun) w formie ustalonej przez wychowawcę.

3. Uczeń, który ukończył 18 lat ma prawo do samodzielnego usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnego oświadczenia. Wychowawca decyduje o uznaniu treści oświadczenia.

4. Uczeń ma obowiązek uzupełnić braki wynikające z absencji.

§ 33
1. Uczeń przynosi do szkoły telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność. Zespół nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu.

2. Uczeń ma prawo korzystać na terenie Zespołu z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy CD, mp3, dyktafonów, aparatów cyfrowych, kamer, laptopów, tabletów i innych) wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad:
1) podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych istnieje bezwzględny zakaz korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych; dotyczy to wszystkich funkcji, jakie posiada sprzęt;
2) uczeń zobowiązany jest do wyłączenia i schowania telefonu komórkowego i innego sprzętu elektronicznego przed rozpoczęciem zajęć (dotyczy to również słuchawek);
3) nie wolno nagrywać, filmować i fotografować nauczycieli, innych pracowników Zespołu oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody, konsekwencje nieprzestrzegania tego zakazu reguluje odrębna procedura;
4) nie wolno nagrywać i w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
5) użycie przez ucznia telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia;
6) uczeń ma prawo korzystać z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas przerw w zajęciach, przed i po nich pod warunkiem, że nie łamie zakazu z punktu 3;
7) nie wolno ładować telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego na terenie Zespołu.

3. Szczegółowe zasady korzystania z telefonu komórkowego i innego sprzętu wraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad reguluje oddzielne zarządzenie dyrektora.

§ 34
1. Uczeń może być nagrodzony za dobre wyniki w nauce, 100% frekwencję, wzorową postawę uczniowską, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

2. Zespół może nagradzać uczniów poprzez następującej formy:
1) pochwała wychowawcy - ustna lub pisemna;
2) pochwała dyrektora - ustna lub pisemna;
3) list pochwalny dla ucznia lub rodziców;
4) nagrody rzeczowe;
5) dofinansowania wyjazdów pozaszkolnych;
6) stypendium;
7) przyznanie honorowego tytułu.

3. Szczególną formą nagrody jest reprezentowanie Zespołu w poczcie sztandarowym.

4. Nagroda może być przyznana na wniosek: wychowawcy, dyrektora, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

5. Nagrodzony uczeń może w ciągu 3 dni wnieść zastrzeżenie do przyznanej nagrody w formie pisemnej do dyrektora Zespołu. Dyrektor po zapoznaniu się ze sprawą podejmuje ostateczną decyzję w terminie 7 dni.

§ 35
1. Za nieprzestrzeganie statutu Zespołu uczeń może zostać ukarany w następujący sposób:
1) ustne upomienie wychowawcy;
2) nagana wychowawcy;
3) ustne upomienie dyrektora;
4) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji społecznych w Zespole;
5) pozbawienie prawa do udziału w imprezach organizowanych przez Zespół;
6) zakaz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych do czasu wyjaśnienia sprawy;
7) nagana dyrektora Zespołu.

2. Za niską frekwencję spowodowaną nieusprawiedliwionymi godzinami uczeń może być ukarany:
1) naganą wychowawcy za opuszczenie bez usprawiedliwienia 30 godzin lekcyjnych;
2) naganą dyrektora za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin lekcyjnych (na podstawie pisemnego wniosku wychowawcy);

3. Rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń mogą odwołać się od kary w ciągu 3 dni przestrzegając następującego trybu:
1) uczeń składa do sekretariatu pisemny wniosek adresowany do rady pedagogicznej;
2) dyrektor przedstawia wniosek na posiedzeniu rady pedagogicznej;
3) rada pedagogiczna w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję o cofnięciu, zmianie lub utrzymaniu kary;
4) dyrektor informuje ucznia o decyzji podjętej przez radę pedagogiczną w ciągu 3 dni.

§ 36
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
1) podrabiania i fałszowania dokumentów szkolnych;
2) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad kolegami, używania przemocy wobec nauczycieli i innych pracowników Zespołu;
3) stwarzania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu;
4) podejmowania działań, które narażają Zespół na poważne straty materialne;
5) posiadania, handlowania, używania oraz produkcji i uprawy środków odurzających;
6) spożywania alkoholu oraz przebywania pod jego wpływem na terenie Zespołu;
7) wyczerpania kar z § 35 oraz przekroczenia ilości 90 nieusprawiedliwionych godzin lekcyjnych.

2. Sposób postępowania umożliwiający skreślenie ucznia z listy uczniów po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest następujący:
1) przedłożenie wniosku przez wychowawcę klasy zespołowi wychowawczemu;
2) przedstawienie stanowiska przez zespół wychowawczy radzie pedagogicznej;
3) wydanie decyzji administracyjnej przez dyrektora Zespołu po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną;
4) od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do kuratora oświaty, za pośrednictwem dyrektora Zespołu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji; przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu; wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

spacer

Zaloguj się:

Użytkowników:
20
Artykułów:
545
Odsłon artykułów:
2512881

Gościmy:

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.